Kadın Devlet memurlarının doğum borçlanması

DOĞUM BORÇLANMASI HANGİ KANUN İLE GETİRİLMİŞTİR.

Kadınlara Doğum borçlanmaları 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile getirilmiştir.

“Sigortalıların borçlanabileceği süreler

MADDE 41- Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;

a) (Değişik: 17/4/2008-5754/67 md.) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,….”

Sosyal Güvenlik Kurumu 16.9.2010 tarihli ve 2010-106 sayılı GENELGE ile Doğum Borçlanması esaslarını açıklamıştır. Genelge metnini görmek için tıklayınız.

GENELGE ile yapılan uygulama neyi getiriyor?

1- DOĞUM BORÇLANMASI SURETİYLE HİZMET İLAVESİNDEN YARARLANACAK OLAN KADIN DEVLET MEMURLARI KİMLERDİR?

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi görev yapmakta olan (5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanlar) kadın devlet memurlarından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce hizmet akdine tabi, yani 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışması bulunanlar;

2- BORÇLANMADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Hizmet akdine tabi sigortalı olarak çalışmaları esnasında veya daha sonra doğum yapmış olan kadın devlet memurları.

3- BORÇLANMADAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

Kadın devlet memurlarının daha önce hizmet akdine tabi sigortalı olarak çalışmalarından önce, yani sigortalı olarak tescili yapılmamış olanlar, adına sigorta primi yatırılmamış olanlar ve adına sigorta primi yatırılmadan önce doğum yapmış olanlar.

4- BORÇLANMADA ARANILAN ŞARTLAR

- Kadın devlet memurlarının memurluktan önce hizmet akdine tabi sigortalı olarak çalışma sırasında en fazla iki doğum nedeniyle çalışamadıkları sürelerin yine en fazla ikişer yıllık sürelerini borçlanabilecekler, ancak kadın sigortalının doğum öncesinde veya doğumdan sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı olarak tescilinin bulunması ve kadın devlet memuru adına kısa vadeli sigorta kollarına veya uzun vadeli sigorta kollarına sigorta primi ödenmiş olması hususuna bakılmaktadır.

- Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi şartı aranmamaktadır.

- Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlandırılacaktır.

- İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilecektir.

5- BORÇLANMA İŞLEMLERİ NASIL OLACAK

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi görev yapmakta olan kadın sigortalılardan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce hizmet akdine tabi, yani 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışması bulunanlar;

Bu durumda olan kadın devlet memurlarının devlet memurluğundan önce hizmet akdine tabi çalışmaları (sigortalı geçen süreleri) sırasında doğum nedeniyle çalışmadıkları süreler borçlanma kapsamına girmektedir.

Doğum nedeniyle borçlanılan sürelerine karşılık kadın devlet memurları emeklilik ikramiyesi alamayacaklardır.

Doğum borçlanması talebinde bulunacak olan kadın devlet memurları müracaatlarını çalışmalarının en son geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine yapmaları gerekmektedir.

Sonuç Değerlendirmemiz:

Sigortalı çalışmalarından sonra devlet memuru olan kadınlara verilen doğum borçlanması hakkının doğru olduğunu, bu surette kadın devlet memurlarının emekli şartlarını kısa sürede tamamlamalarının da sağlandığını görmekteyiz.

Ancak, bu durum sigortalı hizmeti olmayan, hizmetlerinin tamamı devlet memurluğu hizmeti olan kadın devlet memurlarının, memur iken yapmış oldukları doğum nedeniyle en fazla 1 yıl ücretsiz izin kullanabilmekte (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 108- “(Değişik üçüncü fıkra: 14/7/2004 – 5223/2 md.) Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.”), bu sürelerini de yine borçlanmak suretiyle hizmetlerine ilave ettirebilmektedirler.

Sigortalı iken doğum yapan kadın devlet memurlarına ise iki çocuk için azami 4 yıllık bir süre borçlandırılmaktadır.

Kadın devlet memurları için de aylıksız izin kullanabilecekleri süre iki çocuktan fazla doğumlarda 1 yıllık sürenin aynı şekilde kalması, ancak iki çocukla sınırlı olmak üzere bu doğumlar için birer yıl uzatılabilir mi, Veya sigortalı iken veya devlet memuru iken çocuk sayısı sınırı koymadan her doğum için iki yıl ücretli veya ücretsiz izin, ücretsiz izin olması durumunda her doğum için iki yıl süreye borçlanma hakkı verilebilir mi, Sigortalılık halinden önce yapılan doğumlar için de borçlanma kabul edilebilir mi, Bu konuları da tartışmanın doğru olacağını değerlendirmekteyiz.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !